Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 


 </
 
  
II.  ຕຳແໜ່ງວຽກ:    ICT Officer

ໜ້າວຽກຫລັກ

1. ຊ່ວຍ
ICT Specialist ບໍລິຫານຈັດການ Website ຊຶ່ງລວມທັງການວາງແຜນພັດທະນາ, ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ 

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ
,ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກພາຍໃນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ ແລະໂຄງການ ດ້ວ Web Application,

ສົ່ງເສີມ ການຕະຫລາດ ແລະ ການລະດົມ
.

2. ຊ່ວຍ
ເບີ່ແຍງ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາຂອງຜູ້ໃຊ້, ​ເບີ່ແຍງລະບົບ Network, Server, Internet access security

3. ຊ່ວຍບັນທຶກ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄອທີ
ເພື່ອປະເມີນຜົນ

4. ກວດສອບແກ້ໄຂເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ

5. ບໍລິຫານ
ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບ e-mail

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

1. ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນ
ໄປດ້ານ Computer science, Web/software programming, database, IT system

2. ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ
1 ປີ ຂຶ້ນໄປໃນວຽກງານສະເພາະ

3. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ
Windows OS, networking, system support ແລະ Office Software,

4. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາພິເສດ


 
 


Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org