Language: 
LA EN
                                                                                         
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </ TR>


ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າມີຄຳຖາມ, ຄຳຄິດເຫັນ, ຫຼື ຄຳແນະນຳ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

 

ທີ່ຢູ່:

 

ກອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳປະເທດລາວ (EDF-Lao)

ເຮືອນເລກທີ 335, ຮ່ອມ26, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ຕູ້ໄປສະນີ ເລກທີ 7337
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: 856-21-222720
ໂທລະສັບ: 856-21-240300
ອີເມວ: info@edflao.org

 

 

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕິດຕໍ່:

 


 
 
 


Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org