Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  

ໂຄງການ
ຝຶກອົບຮົມຄູ (​ໂຄງການໂຮຊິ​​ໂນະ)


ມັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າຄຸນນະພາບຂອງການສອນໃນລະດັບຊັ້ນມັດຖະຍົມຢູ່ໃນປະເທດລາວແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ເຍົາວະ​ຊົນ ແລະເພື່ອ ປັບປຸງບັນຫາຂອງການສອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນໃນປະຈຸບັນ. ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູໄດ້ລິເລີມ​​ໃນການປັບປຸງ​​ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ຄະນິດສາດແລະ ວິທະຍາສາດ ຂອງອາຈານທີ່ສອນຢູ່ຊັ້ນອຸດົມ ຜ່ານການຈັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕົວຈິງ ໂດຍພະແນ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ຜ່ານ​ການ​ພັດທະນາ​ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ​ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ສຳລັບ​ການ​ສອນ​ໃນ​ 4 ວິຊາ​ຄື: ຄະນິດສາດ, ຟີ​ຊິກ​ສາດ, ​ເຄມີ​ສາດ ​ແລະ ຊີວະ​ສາດ. ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕົວຈິງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ຜ່ານອົງການ EACAT (The East Asian Circle of Applied Technology). ​ໂຄງການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງ​ ຂີດໝາຍໃນການເສີມສ້າງທັກສະທາງວິຊາການ, ຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູ, ​ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງ ຫຼວງ​ ພະບາງ.

ການ​ມອບທຶນໃຫ້ຄູຝຶກຫັດ:

ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕົວຈິງສຳລັບຄູຂັ້ນພື້ນຖານ ຕາມຂໍ້ສະເໜີຈາກພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງແລະໄດ້ຮັບ ການອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະ ຕາມຈຳນວນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນພື້ນທີ່ເຂດທຸກຍາກຂອງແຂວງ.

ເສັ້ນສະແດງການສົມທຽບລະຫວ່າງ ຈຳນວນຂອງ​​ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນແລະ ຕອນປາຍ ທົ່ວປະ​ເທດ:

ຈຳນວນຂອງນັກຮຽນມັດຖະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນແລະ ຕອນປາຍ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງສຶກສາທິການ (2007)

 

 
Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org