Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  
ໂຄງການໜຶ່ງໂຮງຮຽນໜຶ່ງໂຄງການ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນກ້ອນໜຶ່ງສຳລັບວຽກງານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຂອງໂຮງຮຽນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການຜະລິດໄດ້ເອົາໄປຂາຍເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍໄດ້ທັງໝົດກໍ່ມີການແບ່ງສັນປັນສ່ວນກັນທັງໝົດ (​ເຊິ່ງມີຄູ, ຊາວບ້ານ ແລະ ນັກຮຽນ). ລາຍໄດ້ບາງສ່ວນໄດ້ໃຊ້ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຮງຮຽນດ້ວຍການຊື້ອຸປະກອນການຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ບຳ ລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ, ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລາຍໄດ້ສາມາດນຳໄປໃຊ້ເປັນເງິນໝູນວຽນຂອງກອງທຶນອີກດ້ວຍ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງ ການແມ່ນເພື່ອໃຫ້ອາຫານທ່ຽງສຳລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ, ເພື່ອສົ່ງເສີມລາຍໄດ້ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການຜະ ລິດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດແລະເຂດພື້ນທີ່ທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ. EDF-Lao ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ, ມີການຝຶກອົບຮົມແລະໄດ້ຈັດການປະຊຸມສົນທະນາວຽງານຕ່າງໆໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ລວມທັງເລື່ອງການຜະລິດ, ເລື່ອງການເງິນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງການຕະຫຼາດ.

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍເປັນເວລາ 3 ປີ ໂດຍການໃຫ້ທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ ທະນາກິດຈະກຳການປູກຝັງ ຫຼື ລ້ຽງສັດໃຫ້ມີປະໂຫຍ. ​ເປົ້າໝາຍຫຼັກຄືການຈັດກິດຈະກຳສຳລັບວຽກງານການປູກຝັງແລະ ລ້ຽງສັດຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົວເອງໄດ້.

   
 

ຈຸດປະສົງ:

  • - ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບນັກຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມທີ່ສົນໃຈເພື່ອຮຽນຮູ້ ນອກຈາກຫຼັກສູດທີ່ເປັນທາງການ ຂອງພວກເຮົາໃນໂຮງຮຽນ, ໄດ້ທັກສະທາງພາກປະຕິບັດຂອງວຽກງານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນອະນາຄົດ.

  • - ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ​ ​ໂດຍມີ​​ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ລະຫວ່າງຊາວບ້ານ​ ​ແລະ ນັກຮຽນທີ່ສົນ​ ໃຈ.

  • - ສ້າງຄວາມເຂັ້ນແຂງຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຜ່ານລາຍໄດ້ເສີມ ດ້ວຍກິດຈະກຳໜຶ່ງໂຮງຮຽນໜຶ່ງໂຄງການ ຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ພວເຂົາສາມາດປະຕິບັດໂຄງການອາຫານທ່ຽງທີ່ພວເຂົາໄດ້ສະເໜີໃນອະນາຄົດ.

ການມອບທຶນໜຶ່ງໂຮງຮຽນໜຶ່ງໂຄງການ:

ໂຮງຮຽນຕ່າງໆສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ສູງສຸດເປັນຈຳນວນ 100,000 ບາດໄທ (ຫົວໜ່ວຍເງິນໄທ) ໃນແຕ່ລະປີເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ປີ; ນີ້ຖືວ່າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງຂອງໂຄງການ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການດຳເນີນງານໃນການສຶກສາວຽກງານ ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ, ເຊິ່ງໄດ້ວ່າງເງື່ອນໄຂໂດຍ​ EDF-Lao ມີການຄິດໄລ່ເປັນຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍໂດຍກົງ.

ໃບສະເໜີຂອງກອງທຶນຕາມໂຮງຮຽນ:

ໂຮງຮຽນທີ່ສົນໃຈທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່​​ເປົ້າໝາຍສາມາດຮັບເອົາກອງທຶນໜຶ່ງໂຮງຮຽນໜຶ່ງໂຄງການ ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ EDF-Lao ກ່ອນມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະມານເດືອນກຸມພາ. ໂດຍທົ່ວໄປຂໍ້ສະເໜີລວມມີການສະ ໜັບສະໜູນຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ. ຕົວຢ່າງ ວັດຖຸດິບແລະແຮງງານທີ່ເໝາະສົມທີ່ໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເຊັ່ນວ່າ ​​ໄມ້, ປະມານ 94% ຂອງຢອດລວມຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ງົບປະມານໃນການຈັດຫາອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຜະລິດ.

ພື້ນທີ່ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນປະຈຸບັນ:

ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

 Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org