Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  
ໂຄງການ​ປະກັນ​ສຸຂະພາບ​ໃນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ (​ໂຄງການ​ບຸນ​ໄລ)

ບັນຫາຂອງສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ດີເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາຫຼັກທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມຂອງເດັກ ໃນ​​ເຂດພື້ນທີ່ ຊົນະບົດຂອງປະເທດລາວ. ໂຄງການໄດ້ເນັ້ນການເຂົ້າເຖິງຕົວນັກຮຽນເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ມີ​​ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນ ຖານ, ​ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽກັບສະພາບຄວມເປັນຢູ່ຢ່າງຖືກຫຼັກອານາໄມແລະ ການປ້ອງກັນໂລກບາງຊະ ນິດ. ​ໂດຍສະເພາະໃຫ້ຂໍ້ມູນການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນພືນຖານສຳລັບຄູແລະ ນັກຮຽນແລະ ມອບຊຸດເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາ ບານ ຫຼື ກ່ອງຢາໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ມີການປິ່ນປົວແລະ ດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງຖ່ວງທັນ.

ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງ​​ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສຸຂະພາບແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ.​ ເປົ້າໝາຍຫຼັກກໍ່ເພື່ອແກ້ໄຂການມາເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແລະ ຄົວຄົວທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ ເຊິ່ງເມື່ອມາດຕະຖານຂອງການດູແລສຸຂະພາບຕ່ຳກໍ່ມັກຈະນຳໄປສູ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ທຸກຍາກແລະ ການສຶກສາກໍ່ບໍ່ພຽງພໍ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນ​​ມາ:

ໂຄງການໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2001 ຍ້ອນວ່າມີນັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ: “ບຸນໄລ”. ​ເມື່ອວັນທີ 27 ຫາ 30 ຂອງເດືອນພຶດສະ ພາ ປີ 2001, ຄະນະຜູ້ມອບທຶນກອງໜຶ່ງທີ່ນຳພາໂດຍເຈົ້າເມືອງ ອີຕາກູລະ ມາຈິໄດ້ຢ້ຽມຢາມບ້ານປາກທອນ ເມືອງເຫຼົ່າງາມແຂວງເຊກອງແລະ ພັກອາໃສຢູ່ກັບປະຊາຊົນໃນບ້ານ. ​ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານມີ​ ນັກຮຽນທຶນຜູ້ ໜຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ ບຸນໄລ ໄດ້ຖືກງູກັດຢູ່ທີ່ມືເບື້ອງຊາຍ. ທຳອິດ​ ລາວໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວກັບການຮັກສາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ,ແຕ່​ ເນື່ອງຈາກອາການຂອງເດັກຮ້າຍແຮງຫຼາຍແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວ​ ກໍ່ທຸກຍາກ​, ຄະນະຜູ້ມອບທຶນມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍກັບ ບາດແຜຂອງເດັກ. ທາງຄະນະຜູ້ມອບທຶນເປັນຫວ່ງວ່າບາດແຜດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້​​ເດັກຕາຍໄດ້ຖ້າການຮັກສາແບບສຸກ​ ເສີນ ບໍ່ເໝາະສົມ. ​ ໃນ​​ ເວລານັ້ນ ທ່ານ ອາກິໂອະເທລຸມາສະປະທານຂອງກອງທຶນດາລຸນີແລະ ສຸນມິນໄຊໄດ້ອະນຸມັດເງິນ​ ທຶນໃຫ້ເດັກເຂົ້າ​​ຮັບການ​ ຮັກສາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະຜູ້ມອບທຶນກັບຄືນສູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານເທລຸມາສະແລະ ຜູ້ມອບທຶນຈາກຄະນະ ອີຕາກູຣະ ມາຈິ ໄດ້ເພີ່ມເງິນ ທຶນສຳລັບການຮັກສາຂັ້ນສຸກເສີນສຳລັບເດັກແລະ ລິເລີ່ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼືເອີ້ນວ່າໂຄງການບຸນໄລ, ​ໃນ​ ໂຮງຮຽນຂອງເດັກທີ່ຊື່ວ່າບຸນໄລແລະ ຕາມໂຮງຮຽນປະຖົມອື່ນໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນແລະແຂວງເຊກອງ.

ເງິນທຶນ:

ທຶນທີ່ໄດ້ມອບຈະຖືກໃຊ້​​ເພື່ອສ້າງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ. ທຶນບາງສ່ວນຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອ ຈັດຫາຢາຮັກສາໂລກທີ່ຈຳເປັນທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃຫ້ກັບໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ.

ການປະຕິບັດງານແລະ ການບໍລິຫານ:

ໂຄງການຖືກປະຕິບັດງານໂດຍໜ່ວຍງານປະຈຳໝູ່ບ້ານແລະໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ພະແນກສຶກສາປະ ຈຳແຂວງ ຮ່ວມມືກັບພະ​ ແນກສາທາລະນະສຸກປະຈຳເມືອງແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ​ EDF-Lao. ​ເງິນສາມາດຖອນໄດ້ສຳລັບຄ່າຮັກສາຈາກກອງທຶນປະກັນໄພແລະ ຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາປຶ້ມ​ ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານ. ​ເອກະສານທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດ ຫຼືໃບ​ ສັ່ງຢາຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ອນການຢື່ນຄຳຮ້ອງ.  ສ່ວນຜູ້ທີ່​ເປັນສະ ມາຊິກໂຄງການຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ​ທໍານຽບເປັນເງິນຈຳນວນ 5,000 ກີບ (ຫົວໜ່ວຍເງິນລາວ) ຕໍ່ປີ.

ພືນທີ່ຂອງໂຄງການໃນປະຈຸບັນ:

ໂຄງການດຳເນີນງານຢູ່ໃນ​ 3 ເມືອງໃນແຂວງຄຳມ່ວນຄື: ເມືອງ ທ່າແຂກ, ຍົມມະລາດ, ຫີນບູນ ​ແລະ 2 ​ເມືອງຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຄື ເມືອງລາມາມ ແລະ ເມືອງທ່າ ແຕງ.

 

 

 


Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org