Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຊົນເຜົ່າ (RET)

 ໂຄງການ​ຝຶກອົບຮົມຄູຊົນເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ​​ແຕ່ປີ 2004  ຍ້ອນສະພາບເງື່ອນໄຂແລະ ຄວາມ​ຈໍາເປັນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໃນບາງ​    ພື້ທີ່ທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ມີຄູພຽງຄົນດຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສອນ​ ທຸກໆຫ້ອງຕັ້ງ​ແຕ່ ປໍ​1 ຫາ ປໍ5. ນອກຈາກນີ້ຄຸນນະພາບຂອງຄູໃນພື້ນທີ່​ ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກຍັງມີຢູ່ໜ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄູທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງຫຼື ຕົວເມືອງ​ ຕ່າງໆ. ເຮົາຮູ້ດີວ່າການຂາດແຄນຄູທີ່ມີຄຸນນະພາແລະ ມາດຕະຖານເປັນ​ ບັນຫາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງວຽກງານທີ່ຕິດ​ພັນກັບ​ ການພັດທະນາສັງຄົມແລະເສດຖະກິດຕະຫຼອດເຖິງການປັບປຸງລະບົບການ​ ສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ. ໂຄງການໃຫ້ທຶນຄູຊົນເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເປັນໂຄງການທີ່ໃຫ້ທຶນການ​ ສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ ຫາກໍ່ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບຊັ້ນອຸດົມແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປະກອບ​ ອາຊີເປັນຄູສອນແລະ ຫວັງວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບການໃນປະຈຸບັນໄດ້.

ຈຸດປະສົງມີ:

  • - ຄູຊົນເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ພື້ນທີ່ການສຶກສາ.

  • - ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຕົວໃນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາປະຊາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ.

  • - ປັບປຸງການສຶກສາຂອງເດັກໃນຊຸມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ.

  • - ລົບລ້າງການບໍ່ຮູ້ໜັງສືຂອງເດັກໃນຊຸມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ.

ຜູ້ມອບທຶນການ​ສຶກສາ:

ໃນການສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີ່ອາໃສແລະ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບຄູ ເປັນເວລາ 1 ​ເຖິງ 4 ປີ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ. ​ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຮຽນສາຍສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດແລະ ພາສາອັງກິດຈະໃຊ້ເວລາ 3 ຫາ 4 ປີ.

 Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org