Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  
ໂຄງການຢ້ຽມຢາມ​​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ສຶກສາ

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ໂຄງການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາດຳເນີນມາເປັນເວລາ 11 ປີແລ້ວ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ຫາ 2009. ຈຸດ ປະສົງຄືການແນະນຳໂຄງການທີ່ໃຫ້ທຶນຜ່ານທາງເວບໄຊ, ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບການດຳເນີນໂຄງການ ຕ່າງໆສຳລັບການຈັດຫາທຶນ. ນອກຈາກນັ້ນ ໂຄງການຈະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີໃນ 4 ແຂວງຄື: ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.
              
ຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ
ໂຄງການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ເປັນທິດທາງໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຕາມວັດຖຸ ປະສົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຕົວຢ່າງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາກັບນັກຮຽນຕາມໂຮງຮຽນໃນເປົ້າໝາຍ, ພົບປະກັບນັກຮຽນທີ່ໄດ້ ຮັບທຶນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມອບຮັບໂຮງຮຽນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນຊົ່ວໂມງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ຈັດຫາໂຄງການອື່ນໆ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ໃນອີກແງ່ໜຶ່ງໂຄງການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາສາມາດສ້າງໂອ ກາດໃນການເພີ່ມເງິນທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບການສຶກສາຢູ່ ທ້ອງຖິ່ນໃນປະຈຸບັນທີ່ຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ.
 
ຈຸດປະສົງ
1. ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຈາກໄດ້ຢ້ຽມຢາມການດຳເນີນໂຄງການຕ່າງໆຂອງ EDF-Lao.
2. ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນສຳລັບການຂຽນບົດລາຍງານ ຫຼື ຂຽນຂ່າວເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໆຮູ້ກ່ຽວກັບ EDF-Lao.
3. ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ພົບປະກັບນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.
4. ເພື່ອມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນດ້ວຍມືຂອງພວກເຂົາເອງ.
5. ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສະພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ທຶນຊາວຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ນັກຮຽນຄົນລາວ, ລວມທັງຄູອາຈານ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.
6. ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ມອບທຶນຮູ້ສະພາບການທີ່ແທ້ຈິງຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາຢູ່ໃນລາວ.
 
ວິທີການ
ມີ 5 ຂະແໜງການທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍຫຼັກໃນການດຳເນີນໂຄງການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ. ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງ ການແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ 4 ຂະແໜງການ. ຂະແໜງການທຳອິດແມ່ນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກ MCJ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນທາງ, ຮ່າງ ຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສຳລັບວັດຖຸປະສົງຕ່າງໆ. ຂະແໜງການທີສອງແມ່ນ, EDF-Lao ຈະຮວບຮວມຂໍ້ມູນຂອງການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ກັບ MCJ ລວມທັງການ ປັບປຸງຕາຕະລາງເວລາ, ງົບປະມານ ແລະ ການຊີ້ນຳພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ສຳລັບການກຽມການເດີນທາງ ແລະ ສິ່ງທີ່ອຳນວນຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບການເດີນທາງ. ຂະແໜງການທີສາມແມ່ນ, ພະແນກສຶກສາແຂວງຈະໃຫ້ແນວທາງຕໍ່ໄປໃຫ້ກັບຫ້ອງການສຶກສາເມືອງເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຂະບວນການຂອງການສື່ສານ ລະຫວ່າງ EDF-Lao ແລະ ບ້ານ ບໍ່ເກີດບັນຫາຂຶ້ນ. ຂະແໜງການທີສີ່ແມ່ນ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງຈະເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບໂຮງ ຮຽນ ແລະ ບ້ານ ສຳລັບການກຽມການເດີນທາງເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳການແລກປ່ຽນວັດຖະນະທຳ, ບໍລິການທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍກຳນົດຕາຕະລາງເວລາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກິດຈະກຳທັງໝົດໄດ້ປະຕິ ບັດຕາມຕາຕະລາງເວລາ. ຂະແໜງການ ສຸດທ້າຍແມ່ນ, ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສົ່ງຜົນສະ ທ້ອນໂດຍກົງ ຕໍ່ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ.

 

 Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org