Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  
ໂຄງການ ປຸກສ້າງອາຄານຮຽນປະຖົມ (ກາໂຕະ)


ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຄືການປັບປຸງສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ ສຶກສາ, ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການ ເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຂົງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ນຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ. ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ກໍ່ສ້າງຫຼາຍໆໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຊາວບ້ານມີປະມານ 10% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ. ອີກ 90% ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານການມອບທຶນໂດຍປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງ. ໂຄງການໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບເດັກທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ສົ່ງເສີມການ ສອນຂອງຄູ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ພ້ອມສ້າງແນວຄວາມຄິດປະດິດສ້າງອີກດ້ວຍ. ມັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງເຊກອງ, ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທຸກຍາກລຳບາກມີຫຼາຍກວ່າ 50% ຍັງໃຊ້ອາຄານຮຽນແບບຊົ່ວຄ່າວ ແລະ ເກົ່າແກ່.

ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ:

1. ການປະກາດລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສູນມິນໄຊປະຈຳປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນ.

2. ການຊອກຫາໝູ່ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ທຸກຍາກລຳບາກຜ່ານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງມາດຕະຖານ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

3. ເລືອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໝູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະກາດໂຄງການກໍ່ສ້າງ.

4. ກະກຽມວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ.

5. ກະກຽມການຂົນສົ່ງໄມ້ເນື້ອແຂງ ແລະ ເງິນສົມທົບອື່ນໆຈາກຊາວບ້ານ ໄປສະຖານທີ່ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ.

6. ຂະບວນການສະເໜີໂຄງສ້າງອາຄານ.

7. ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງການແບກຮັບນ້ຳໜັກຂອງຕົວອາຄານ.

8. ປັບລະດັບພື້ນທີ່ໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ.

9. ກວດສອບການຂຸດເຈາະ/ການຂຸດ.

10. ຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາ.

11. ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຂະບວນການເຝຶກອົບຮົມການຜະລິດດິນຈີ່ (ເຮັດໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ).

12. ສຳຫຼວດກວດກາໂດຍຜູ້ຊຽວຊານຊາວຍີ່ປຸ່ນ (ທ່ານ ທາກາຮິສະ ກາໂຕະ).

13. ຈັດພິທີມອບຮັບ.

14. ບຳລຸງຮັກສາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ທຶນບໍລິຈາກການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມີປະມານ 1,85 ລ້ານບາດໄທ (ຫົວໜ່ວຍເງິນໄທ). ແຕ່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຮງຮຽນທີ່ຈະສ້າງ.

ຈຳນວນໂຮງຮຽນຂອງຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຊັ້ນຮຽນ:

 


Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org