Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍສະໝຸດ


ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍສະໝຸດໃຫ້ມີປຶ້ມອ່ານ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມນິທານພື້ນບ້ານ, ປຶ້ມ​ ນິທານຮູບພາບ ແລະ ປຶ້ມອື່ນໆສຳລັບໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ. ປຶ້ມ​ ຕ່າງໆເປັນເຄື່ອງມືຂອງການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດຫຼາຍສຳລັບເດັກທຸກ​ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນທຸກໆໂຮງຮຽນໃນຊົນນະບົດ. ຫໍສະໝຸດທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກປະກອບມີປຶ້ມຕ່າງໆ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງຫ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການເປັນຫໍສະໝຸດແລະ ຫໍສະໝຸດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການຮຽນຮູ້ແລະ ຂ່າວ​ ສານຕ່າງໆສຳລັບຊຸມຊົນຂະໜາດໃຫຍ່. ຕູ້ສະໝຸ​​ເປັນແບບຫີ້ວໄດ້ (​ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນມີຂະໜາດ 80 ຊັງຕີ​​ແມັດ, 60 ຊັງຕີ ແມັດ, 25 ​ຊັງຕີແມັດ) ​ແລະ ມັນໃຊ້ສະລັບເກັບປຶ້ມອ່ານແລະ ປຶ້ມຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເປັນອຸປະກອນການອ່ານ ສຳລັບໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.

ຈຸດປະສົງ:

  • - ສະໜັບສະໜູນການອ່ານແລະ ການຮຽນສະລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນເຂດພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ ໂດຍຈັດໃຫ້ມີຕູ້ສະໝຸດ ແລະ ກະເປົ໋າສະໝຸດໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ.

  • - ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແລະ ອຸປະກອນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊົນນະບົດ.

  • - ເພີ່ມການມາເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮູ້ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ.

ການບໍລິຈາກຫໍສະໝຸດ:

ການບໍລິຈາກຫໍສະໝຸດ ເປັນການບໍລິຈາກປຶ້ມທີ່ມີຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຫໍສະ ໝຸດຫຼາຍໆແຫ່ງ. ປຶ້ມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຫາມາໂດຍການຮ່ວມມືກັບຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີການຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມການ ນຳໃຊ້ຫໍສະໝຸດອີກດ້ວຍ.

 Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org