Language: 
LA EN                                                                       
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </&  
ໂຄງການທຶນການສຶກສາ

ໂຄງການທຶນການສຶກສາຂອງ EDF-Lao (ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ວ່າທຶນດາລຸນີ) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ ທຸກຍາກລຳບາກໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະ ເທດລາວ. ຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອມອບທຶນການສຶກສາໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມ (ປໍ3 ຫາ ປໍ5) ແລະ ຊັ້ນມັດຖະຍົມ (ມໍ1 ຫາ ມໍ3) ໃຫ້ກັບເດັກທີ່ທຸກຍາກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ, ເພື່ອປັບ ປຸງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານະທາງການເງິນຂອງຜູ້ປົກຄອງໃນການຈັດຫາວັດສະດຸທີ່ສະໜັບສະໜູນການ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊັ້ນ ປະຖົມທີ່ມີຜົນເນື່ອງມາຈາກຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຢູ່ໃນ ຄອບຄົວ ແລະ ການຂາດໂອກາດທາງການສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້ ທຶນການສຶກສາຍັງສະໜັບສະໜູນວັດຖຸອຸປະກອນສຳລັບ ການຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ສຳລັບເດັກທີ່ເຂົ້າຮຽນຊ້າໃນຊັ້ນປະຖົມ ດ້ວຍວິທີຮຽນເພີ້ມ.

ການມອບທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາທັງໝົດຖືກມອບໂດຍປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສູນ ມິນຊາຍ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ການມອບທຶນການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຄົນລາວ ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 2,000 ບາດ (ຫົວໜ່ວຍເງິນໄທ). ຕໍ່ປີ ສຳລັບ 3 ຊັ້ນຮຽນ (ປີ3 - ປໍ5).

ວິທີການໃຫ້ທຶນການສຶກສາໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ພາບປະກອບຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນຳໃຊ້ວິທີການໃຫ້ທຶນໜຶ່ງທຶນສຳລັບເດັກໜຶ່ງຄົນ.

ອຸປະກອນການຮຽນປະກອບມີ: ເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ, ເຄື່ອງຂຽນ, ປຶ້ມຂຽນ ແລະ ປຶ້ມແຕ້ມຮູບ. ອຸປະກອນການສຶກສາແມ່ນໃຫ້ຕາມການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງຂຽນ, ປຶ້ມຂຽນ, ອຸປະກອນກິລາ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.
ຊັ້ນຮຽນເສີມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍໂຮງຮຽນໃນເປົ້າໝາຍໃນຫຼາຍໆກິດຈະກຳ ແລະ ຫົວເລື່ອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ບັນທຶກໂຮງຮຽນ ແລະ ສົ່ງຄຳຂໍຂອງພວກເຂົາຜ່ານແຜນການຂອງຊັ້ນຮຽນ.

ຂົງເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການໃນປະຈຸບັນ:

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທຶນການສຶກສາ ມີການແຈກຢາຍໄປທົ່ວ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ (ມີ 9 ເມືອງ), ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ (ມີ 5 ເມືອງ), ແຂວງສາລະວັນ (ມີ 4 ເມືອງ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ມີ 4 ເມືອງ).


ຂະບວນການເຮັດວຽກ
:

EDF-Lao ກຳນົດແຜນການໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ EDF-Japan (ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ: ສູນມິນໄຊ) ແລະ ກອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳປະເທດໄທ (EDF). ຄວາມສຳເລັດເກີດຈາກການດຳເນີນງານ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງແຜນການ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ກົມການສຶກສາຂັ້ນກຽມປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ (DPPE), ກົມການສຶກສາ ຂັ້ນມັດຖະຍົມ, ກະຊວງສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ.

 Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org