Language:                                                                            
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum
 

 </ 
ໂຄງການ ທຶນການສຶກສາ

ເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມທຸກຍາກເປັນບັນຫາດົນທານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ຄວາມທຸກຍາກຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາຄົນຍຸກໃໝ່ຢູ່ໃນລາວ, ສະນັ້ນການສຶກສາ ໃນຊັ້ນປະຖົມຈຶ່ງກາຍເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງ ການເຮັດວຽກຂອງພວດເຮົາ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເນັ້ນ ໜັກບັນຫາດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ. ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍ່ຮູ້ໜັງສືໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກ ເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີການພັດທະນາການສຶກສາ. ເດັກນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນ ນະບົດບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຂາດແຄນອຸປະ ກອນໃນການຮຽນ ແລະ ຂາດສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ. ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍວຽກພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາ ເຈົ້າຢູ່ໄຮ່ນາ ຫຼື ຢູ່ທີ່ບ້ານ ຫຼື ເປັນແຮງງານ.

EDF-Lao ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາລະດັບຊັ້ນປະ ຖົມ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມີທຶນການສຶກສາທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ເດັກທີ່ຂາດ ໂອ ກາດໃນການສຶກສາເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຫ້ອງ ປໍ3 ຈົນສຳເລັດການສຶກສາໃນຂັ້ນປະຖົມ. ສຳລັບຄອບຄົວຂອງເດັກທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນອຸປະ ກອນການຮຽນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ ແລະ ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍການເຮັດໄຮ່ນາແບບເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຖາງປ່າງເຮັດໄຮ່ເພື່ອການປູກຝັງ ຫຼື ມີການເຮັດວຽກໜັກທຸກໆມື້ເພື່ອຫາອາຫານຈາກປ່າ.
Detail
ໂຄງການ ຫ້ອງສະມຸດ

ປະມານ 50% ຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນ 4​ ແຂວງ (​ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະ​ ເຂດ,  ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ) ມີປຶ້ມຄູ່ມືຄູແລະ ປຶ້ມອ່ານບໍ່ພຽງພໍສຳລັດ​ ເດັກ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍສະໝຸດໂດຍຈັດໃຫ້ມີຫໍສະໝຸດຕູ້ສະໝຸດ​ ແລະ ກະເປົ໋າສະໝຸດໃຫ້​ ກັໂຮງຮຽນ​ຊັ້ປະຖົມຕ່າງໆໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊິ່ງມີບົດບາດ​ສຳຄັນໃນ​ການ​ສົ່ເສີມການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນຂັ້ນພື້ນຖານໃນເຂດພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ​ໃຊົນນະບົດ.
Detail
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ (TTM)

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຄັ້ງທຳອິດທີ່ກໍ່ຕັ້ງໂດຍ ໂຄງການໂຮຊິໂນະ ໄລຍະທີ I, ໂຄງການໄດ້ ໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູຄົນລາວ, ຄັ້ງທຳອິດກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2003 ເພື່ອປັບປຸງ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນອຸດົມໃນປະເທດລາວ. ໃນປີ 2004, ໂຄງການໂຮຊິໂນະ
ໄລຍະທີ
II ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ເດືອນເມສາ ເຖິງ ວັນທີ 4 ເດືອນພຶດສະພາ
ປີ
2004 ໂດຍຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງ ການໃນໄລຍະທີ II ມີຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງທັກສະຂອງອາຈານສອນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະ ຍາສາດທຳມະຊາດຄົນລາວ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາວິທີການໃນການສິດສອນ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການເຝຶກອົບຮົມຄູໃນລະດັບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ສຳລັບຄູຄົນລາວທີ່ສອນຢູ່ຊັ້ນ ອຸດົມຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປກັບ ໂຄງການໂຮຊິໂນະດ້ວຍການໃຫ້ໂອກາດໃນການສຶກສາຕໍ່ໃນລະ ດັບປະລິນຍາໂທໃຫ້ກັບຄູຄົນລາວທີ່ສອນຢູ່ຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ຄືການຝຶກຝົນຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຄູຜູ້ທີ່ສ້າງ ຄູ່ມືຄູສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ.

ຂັ້ນຕອນທີສອງ ຄືການຝຶກຝົນຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຄູຜູ້ທີ່ສ້າງຄູ່ມືຄູສຳລັບປຶ້ມ ແບບຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ.
Detail
ໂຄງການ ປັນປຶ້ມໃຫ້ນ້ອງ

The textbook situation in Lao PDR is of great concern for the country’s educators at all levels. Textbook supply has depended on government and foreign fundings; its current availability however does not meet national demand. “Book to School Project” provide textbooks to help the underprivileged and disadvantaged children at primary school level in rural areas of Sekong Province,


Detail
ໂຄງການ ປຸກສ້າງອາຄານຮຽນປະຖົມ (ກາໂຕະ)

ເປັນໂຄງການສ້າງອາຄານຮຽນທີ່ອອກແບບ  ແລະ  ກວດກາໂດຍ ທ່ານ ທາກາຮິສະ ກາໂຕະ, ນັກສະຖາປານິກຊາວຍີ່ປຸ່ນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ຍັງເປັນອາສາສະໝັກຂອງໂຄງ ການໂຄງການໄດ້ເນັ້ນໜັກການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມໃຫ້ກັບໝູ່ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ ຂົງເຂດຊົນນະບົດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ແບບຢ່າງໂຄງສ້າງຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຕົບ ແຕ່ງຢ່າງສົມບູນແລ້ວ , ປະກອບດ້ວຍຫ້ອງຮຽນ 6 ຫ້ອງ ພ້ອມກັບຫ້ອງນ້ຳ 4 ຫ້ອງທີ່ແຍກ ອອກຫ່າງຈາກ ອາຄານຮຽນ.Detail
ໂຄງການຢ້ຽມຢາມ​​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ສຶກສາ

ໂຄງການຢ້ຽມຢາມເຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການແລກປ່ຽນວັດທະ ນະທຳລະຫວ່າງໝູ່ ບ້ານ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊາວຍີ່ປຸ່ນ. ມັນເປັນໂອກາດສຳລັບ​ຜູ້ໃຫ້ທຶນໂດຍກົງສຳລັບເດັກທີ່ຂາດໂອກາດ ແລະ ເພື່ອເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພືນທີ່ໂຄງການທີ່ນັກວິຊາ ການແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາອາໃສຢູ່.

ການເດີນທາງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຈັດເປັນກຸ່ມຕາມຄຳຂໍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີ​ ການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນທຸກໆປີເຊິ່ງມັກຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາຂອງທຸກໆປີ ພາຍໃຕ້ໂຄງ ການໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ EDF-Lao. ການເດີນທາງເປັນ ການໄປຢ້ຽມຢາມເພື່ອສຶກສາ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆກິດຈະກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະ ຍັງໄດ້ພັກຄ້າງຄືນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ​ ດັ່ງກ່າວເພື່ອຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ. ການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍ EDF-Japan ​ແລະ ດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງ EDF-Lao ​ແລະ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ, ​ໂຮງຮຽນແລະ ໝູ່ບ້ານ​ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.Detail
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຊົນເຜົ່າ(RET)

ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາສຳລັບຄູຊົນເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກ ສາຂອງນັກຮຽນທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຄູ. ຫຼັງຈາກທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ, ພວກເຂົາຈະ​ ກັໄປຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາທີ່ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ. ບັນຫາທີ່ມີຢູ່​​ໃນຊາດຄືການ​ຂາດແຄນຄູສອນໃນລະດັບຂັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາແລະ ມາດຕະຖານເຊິ່ງມັນເປັນອຸປະ ສັກຫຼັກຂອງການກະກຽມລະບົບການສຶກສາທີ່ດີໃຫ້ກັບເດັກທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.Detail
ໂຄງການ​ປະກັນ​ສຸຂະພາບ​ໃນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ (​ໂຄງການ​ບຸນ​ໄລ)

ໂດຍ​ທົ່ວໆ​ໄປ​ແລ້ວ​, ປະຊາຊົນ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດ​ຂອງ​ແຂວງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ​ແລະ ຕາມ​ ຊາຍ​ແດນ​ຂອງປະ​ເທດ​ຍັງ​ອາ​ໃສຢູ່​ແບບ​ທຸກ​ຍາກລຳບາກ ​ແລະ ​ເປິ​ເປື້ອນ. ເຊື້ອ​ໂລກ​ທີ່​ສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ໄດ້ ແລະ ເຊື້ອ​ໂລກ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສາເຫດຫຼັກ​ຂອງ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດ​ຂອງ​ເດັກ ແລະ ເປັນ​ສິ່ງທີ່​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກເຫຼົ່ານີ້​ໂດຍສະເພາະ​ເດັກທີ່​ຖື​ ວ່າ​ເປັນ​ກຸ່ມສ່ຽງ​ທີ່ສຸດ. ຜົນ​ກະທົບ ຂອງໄພ​ພິບັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ການ​ຂາດ​ການ​ສຶກສາ, ຂາດ​ສານອາຫານ, ຂາດນ້ຳທີ່​ສະອາດ​, ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ເປີ​ເປື້ອນ, ສະພາບ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໃສ​ທີ່​ບໍ່​ດີ ​ ແລະ ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ​ບໍ່​ທົ່ວ​ເຖິງ. ການໃຫ້​ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​​ເຂດ​ຊົນນະບົດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ຍັງ​ຄົງ​ມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ລະບົບ​ການ​ດູ​​ແລ​ທາງ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບເປັນ​ພຽງ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ​ທາງ​ ດ້ານສິດທິ​ມະ​ນຸດ​ ແລະ ຍັງ​ເພິ່ງ​ພາອາ​ໃສ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກຢູ່. ຫຼາຍໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ອຳ ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ທາງ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ ​ແລະ ຍັງ​ມີ​ບັນຫາ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ຢາ​ປົວ​ພະຍາດ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງໆ, ລວມທັງ​ບຸ​ຂະ​ ລາກ​ອນ​ແພດ ​ແລະ ຄະນະ​ຜູ້​ບໍລິ ຫານ​ອີກ​ດ້ວຍ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ,​ໂຄງການ​ປະກັນ​ສຸຂະພາບ ໃນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ໂດຍ​ການ​ມອບທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜ່ານ EDF-Lao ​ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຢູ່ເພື່ອ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ ໃນ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ. 


Detail
ໂຄງໜຶ່ງໂຮງຮຽນໜຶ່ງໂຄງການ(OSOP)

ໂຄງການໜຶ່ງໂຮງຮຽນໜຶ່ງໂຄງການໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນກິດຈະກຳການສ້າງອາຫານໃຫ້ກັບນັກຮຽນ. ໂຄງການໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບ​ ນັກຮຽນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍ ເຂົ້າໃນ ວຽກງານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຈັດຫາອາຫານສຳລັບເດັກ ແລະ ຄູອາຈານຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ໝູ່ບ້ານທີ່ທຸກ​ ຍາກລຳບາກອີກດ້ວຍ.Detail
Society of Pedagogy Project (SOP)

SOP Project is a combination of BtoS Project as well as TTM Project. As a long-term change agent, the Society of Pedagogy (SOP) unites together committed, experienced educators and solidly trained teaching graduates from Teacher Training at Master’s Degree (TTM) Program in bringing sustainable quality improvements to the Lao education by researching and developing textbooks, teaching manuals and teaching methods.


Detail
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູ (Hoshino)

ໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມວິຊາ​ ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດເຄມີສາດແລະ ຊີວະສາດ.​ ໂຄງ ການໄດ້ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ​ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ EACAT
(The East Asian Circle of Applied Technology).
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການເພື່ອ​ຝຶຝົນຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມໃນແຂວງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ. ການຝຶກອົບຮົມເປັນການເສີມສ້າງທັກສະທາງດ້ານວິຊາການ, ຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມສາມາດ​ໃການສອນຂອງຄູ.

 

 Detail


Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org