Language:                                                                         
   HomeProjectsContact USAbout LaoForum

 


 
 
ກອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳປະເທດລາວເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດ​ ໂຄງການມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ໂອກາດທາງການສຶກສາແກ່ເດັກ​  ທີ່ທຸກຍາກ​-ຂາດເຂີນຢູ່ໃນປະເທດລາວນອກຈາກນີ້ກອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດ
 ທະນາ
ປະຈຳປະເທດລາວຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາໃນລະດັບຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ  ເພື່ອຈັດວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ -​ຂາດເຂີນທີ່ກະທົບກະເທືອໃຈປະຊາ  ຊົນຫຼາຍພັນຄົນໃນປະເທດລາວ. ການປະຕິບັດງານຂອງທຸກໆອົງການຈັດຕັ້ງເປັນພື້ນຖານ​ ຂອງການຜັກດັນສາຍພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະອາດຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍການສະ  ໜັບສະ ໜູນຂອງຜູ້ໃຈບຸນຊາວຍີ່ປຸ່ນ ແລະຄວາມເມດຕາກະລຸນາຂອງຫຼາຍໆອົງການຈັດ​ ຕັ້ງ,ຮ່ວມກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜູ້ມີໃຈເມດຕາກະລຸນາຕໍ່ມະນຸດຂອງກອງທຶນການສຶກສາ​ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນເມືອງໂຕ​ກຽວ.
 

ເທລຸມາສະ ອາກິໂອະ ປະທານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ປະເທດລາວເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງທຶນດາລຸນີເຊິ່ງເປັນທຶນການສຶກສາສຳລັບເດັກທີ່ທຸກຍາກ-​ຂາດ
ເຂີນໃນປະເທດໄທໃນປີ 1987. ໂຄງການໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່​​ແຂວງທາງ
ພາກາງ ​
ແລະ​ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວໃນປີ 1997. ກອງທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ
ປະຈຳປະເທດລາວດຳເນີນງານ​​ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງ
ລະບົບການສຶກສາໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຄືພາກສ່ວນລັດຖະບານ ​ແລະ
ພາກສ່ວນ
ຂອງປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມພູນສະພາບແວດ​ 
ລ້ອມຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຕື່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດກ່ຽວ
ກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາໂຄງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາສຳລັບເດັກໄດ້ເປີດໂອ
ກາດ
ໃຫ້ກັບເດັກທີ່ທຸກຍາກທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບຂັ້ນປະຖົມ
ສຶກສາ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຕິບັດງານຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ການສຶກສາໃຫ້ເປັນມິດກັບນັກຮຽນມີໂຄງສ້າງແໜ້ນໜາແຂງແຮງ,ພ້ອມການປຸກສ້າງ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍສື່ການຮຽນ-​ການສອນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບສະຖານທີ່ຮຽນ
ໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບການສອນການຮຽນ ​ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆສຳລັບຄູ ​ແລະ ນັກຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນນອກຈາກນີ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນສາຍພົວພັນໃນໂຮງຮຽນປະ
ກອບ
ດ້ວຍໂຄງການປັບປຸງທັກສະຂອງຊີວິດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການສຶກສາຂັ້ນ
ພື້ນຖານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ.ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າເດັກທີ່ຜ່ານການພັດທະນາຄຸນ
ນະພາການສຶກສາ​ ຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນສູ່ການທຳລາຍວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກ
ຍາກ - ​ຂາດເຂີນທີ່ມີມາຢູ່ໃນປະເທດລາວ.ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ຂອງ “ການສຶກສາສຳລັບທຸກຄົນ” ແລະ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກຳລັງທີ່ສຳຄັນໃນການ
ຜັກດັນການພັດທະນາຊຸມຊົນຕະຫຼອດໄປເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເດັກ
ດ້ວຍການສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານທີ່ດີກັບລັດຖະບານດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກຊຸມຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການໃຫ້ເງິນບໍລິຈາກໂດຍຜູ້ໃຈບຸນ.News and Events

HyperLink       


Copyright© EDF-Lao                                                                                                                                                 
335/25 Sibounheuang 26 road, Sibounheuang Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR,               
P.O.Box 7337, Tel/Fax: +856 21 222720, Tel: +856 21 240300, E-mail: info@edflao.org